Singing Knocks Me Off My Feet in Splendido, Tagaytay City KV Golamco