Hosting Garter ceremony in Splendido, Tagaytay City KV Golamco